Δυτική Ελλάδα: Ποιες επιχειρήσεις διεκδικούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ

Tις επιλέξιμες νομικές μορφές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για να αμβλύνουν τις ζημιές από την πανδημία προδημοσίευσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Tις επιλέξιμες νομικές μορφές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για να αμβλύνουν τις ζημιές από την πανδημία προδημοσίευσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό, χρήματα (από 5.000-50.000 ευρώ) μπορούν να διεκδικήσουν: Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες Εταιρίες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, Ατομικές Επιχειρήσεις, ΝΕΠΑ, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμοί, Δικηγορικές Εταιρίες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνίες Αστικού Δικαίου.

 

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και 30 Οκτωβρίου. Τις προτάσεις θα υποδέχεται, θα αξιολογήσει, θα παρακολουθεί και θα πιστοποιήσει η Διαχειριστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019, να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και στους οποίους να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης, κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους, το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από μια σειρά κατηγοριών τνα ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ. Οι κατηγορίες είναι: 1) Αγορές εμπορευμάτων χρήσης, 2) Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης, 3) Το σύνολο των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, 4) Το σύνολο των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, 5) Το σύνολο των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες), 6) Διάφορα λειτουργικά έξοδα.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες ωφελούμενων: α) εμπόριο και υπηρεσίες, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης, β) μεταποίηση, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης, και γ) εστίαση και τουρισμός, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

 

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

 

Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό προϋποθέσεις, ενώ δεν πρέπει να εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE