Αποδόθηκαν στις Περιφέρειες από το Υπουργείο οι μισθοδοσίες τριμήνου

Στις Περιφέρειες έχουν αποδοθεί τα απαραίτητα κονδύλια ύψους 73.500.000,00€ προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου -Απριλίου 2018, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους

Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά στις Περιφέρειες είναι προσαυξημένα, σε σχέση με τις πιστώσεις που απαιτούνται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ), καθώς και δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με τρεις (3) ισόποσες χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίες θα εκδοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του τρέχοντος έτους σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE