Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Ειρήνης Αγαθοπούλου και του Ανδρέα Ξανθού, που συνυπογράφεται από 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την αδιαφάνεια και τις καθυστερήσεις  που παρατηρούνται στον ΟΚΑΝΑ.

Ο υπουργός ερωτάται σχετικά με την κάλυψη του γενικού διευθυντή, τον προγραμματισμό αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου για τις εξαρτήσεις και τον ρόλο του ΟΚΑΝΑ.  

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Αδιαφανείς διοικητικές επιλογές και καθυστερήσεις ανάπτυξης δράσεων στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

Ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών) ιδρύθηκε με τον ν.2161/1993 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995, ως ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του ν.4139/13 (Οκτώβριος 2020) σκοποί του ΟΚΑΝΑ είναι: «ο σχεδιασμός, η προώθηση και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόληψη, τη μείωση της βλάβης, τη θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η συμβολή στη μελέτη του προβλήματος στη χώρα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η πρόταση και προώθηση νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος, η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και οργανισμούς και η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Σύμφωνα με το αρ.22 του ν.4139/13 ο ΟΚΑΝΑ αποτελεί  τον καθ ύλην αρμόδιο φορέα «χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης» ενώ από την Ετήσια Έκθεση 2019 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα με «το 73% (8.975) των ατόμων που έλαβαν θεραπεία το 2018 να βρίσκεται σε θεραπεία υποκατάστασης». Στους εξυπηρετούμενους του ΟΚΑΝΑ χρειάζεται να συνυπολογιστούν και άτομα που λαμβάνουν άλλου τύπου υπηρεσίες (στεγνά προγράμματα, υπηρεσίες κατά της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ/ διαδικτύου κ.α.).

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ ειδικοί επιστήμονες με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο των εξαρτήσεων, ενώ ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίστηκαν έμπειροι ψυχίατροι, μέλη του στελεχιακού δυναμικού του φορέα. Επιπλέον, με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, επιλέχθηκε ως Γενικός Διευθυντής (2016) επιστήμονας με εκτεταμένη εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις του τομέα της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων επιλογών ήταν η σημαντική αναβάθμιση του οργανισμού με δημιουργία νέων μονάδων υποκατάστασης, ενίσχυση των παρεμβάσεων στο δρόμο (streetwork), απορρόφηση της λίστας αναμονής, ίδρυση μονάδων συνταγογράφησης υποκαταστάτων, ενίσχυση της θεραπευτικής παρέμβασης όσων λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή υποκατάστασης οπιοειδών μέσω εντατικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Παράλληλα δόθηκε έμφαση στη διοικητική μεταρρύθμιση του οργανισμού που περιελάμβανε οικονομική εξυγίανση, αποπληρωμή χρεών προηγούμενων ετών, ψηφιοποίηση, ανάθεση προμηθειών μέσω διενέργειας διαγωνισμών, αναλυτική καταγραφή παγίων και περιουσιακής κατάστασης, κοστολόγηση υπηρεσιών ανά μονάδα και ανά ασθενή σε όλες τις δομές, προτυποποίηση ISO τόσο των διοικητικών όσο και των θεραπευτικών υπηρεσιών. Το έργο αυτό καταγράφεται αναλυτικά στην κατατεθειμένη στο Υπουργείο Υγείας ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2017-2018 του ΟΚΑΝΑ. 

Επιπλέον, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Υγείας  εξασφάλισε, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΕ,  κονδύλια ύψους €27,6 εκ. για να την ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Ο Τομέας των εξαρτήσεων αποτέλεσε μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου και ο ΟΚΑΝΑ ανέλαβε,  κατά κύριο λόγο,  την ανάπτυξη υπηρεσιών μείωσης της βλάβης και θεραπείας για τους πιο επιβαρυμένους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, συχνά άστεγους ή με επισφαλή στέγη.

Οι δομές που σχεδιάστηκαν περιλάμβαναν μονάδες άμεσης πρόσβασης, κινητές μονάδες, κέντρα ημέρας, ξενώνες, πολυδύναμα κέντρα εκτός αστικού ιστού . Παράλληλα εξασφαλίστηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο  και προγραμματίστηκε η έναρξη λειτουργίας του πρώτου Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) από τον ΟΚΑΝΑ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε τον ΟΚΑΝΑ αναβαθμισμένο ως προς τη διοικητική λειτουργία και εμπλουτισμένο θεραπευτικά με νέες μονάδες υποκατάστασης και νέου τύπου παρεμβάσεις. Επιπλέον, ήταν δρομολογημένη σειρά νέων δράσεων που θα διεύρυνε και θα αναβάθμιζε περαιτέρω τη φροντίδα των εξυπηρετουμένων από τον ΟΚΑΝΑ. 

Μετά τη διενέργεια εθνικών εκλογών παρατηρήθηκαν σοβαρά κενά διοίκησης στον οργανισμό, καθώς το ΔΣ αντικαταστάθηκε μετά από οκτώ μήνες , ενώ η θέση Γενικού Διευθυντή παρέμενε επίσης κενή,  παρότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2019, είχε δρομολογηθεί η δημόσια προκήρυξη και ο ορισμός επιτροπής αξιολόγησης .

Η συγκεκριμένη θέση καλύφθηκε   μόλις τον Ιούλιο του 2020 - ένα χρόνο μετά τη λήξη της προηγούμενης θητείας - μέσω αδιευκρίνιστης διαδικασίας, η διενέργεια της οποίας έγινε γνωστή κατά την ανάρτηση της απόφασης, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, δεν προηγήθηκε κανενός τύπου ενημέρωση των υποψηφίων ή των πολιτών για τα κριτήρια ή/και τα στάδια αξιολόγησης, ούτε δημοσιεύτηκε συγκριτική βαθμολόγηση και κατάταξη υποψηφιοτήτων. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι η δημοσίευση πινάκων αξιολόγησης με αναλυτική μοριοδότηση υποψηφίων αποτελούσε πάγια πρακτική των προηγούμενων διοικήσεων του ΟΚΑΝΑ, η οποία ακολουθούνταν χωρίς παρεκκλίσεις. 

Αναφορικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στον ιδιαίτερα επιβαρυμένο πληθυσμό των εξαρτημένων, μια πληθυσμιακή ομάδα που νοείται ως εξαιρετικά ευάλωτη και από Covid-19, λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας αλλά και συνθηκών διαβίωσης , παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις που μπορεί να σημαίνουν και ακύρωση έργων. Σε πρόσφατη τοποθέτησή της η ίδια η Υφυπουργός Υγείας,  αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, μίλησε για ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ που παρέμειναν σε αδράνεια στον ΟΚΑΝΑ, γεγονός που αδιαμφισβήτητα βαραίνει την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την παρούσα διοίκηση του ΟΚΑΝΑ καθώς οι δράσεις βρίσκονταν σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ωριμότητας, ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, με αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας μέσα στο 2019 ή αρχές 2020.

Επειδή η εξάρτηση από ουσίες και άλλες συμπεριφορές είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα και απαιτεί επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπισή της.

Επειδή η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχεια και τη συνεκτικότητα.  

Επειδή ο ΟΚΑΝΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς Δημόσιας Υγείας στη χώρα, τομέας εξαιρετικά κρίσιμος ιδίως στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Επειδή τα άτομα που κάνουν χρήση/ κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που νοείται ως εξαιρετικά ευάλωτη από Covid-19, λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας αλλά και συνθηκών διαβίωσης.

Επειδή η επιδημία του COVID 19 δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι δυσλειτουργιών και παραλείψεων σε άλλους τομείς της υγείας. 

Επειδή σε όλους του φορείς του δημοσίου, πολλώ δε μάλλον σε έναν μεγάλο και σημαντικό οργανισμό άσκησης πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οφείλουν να ακολουθούνται διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές με σαφή βήματα και κριτήρια.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Έχει ενημερωθεί για τις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται στον ΟΚΑΝΑ και, αν ναι, πως αιτιολογεί την αδιαφάνεια στην κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή; Πως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή προάγει το κλίμα αξιοκρατίας εντός του ΟΚΑΝΑ και συμβάλει στο έργο του;

2. Έχει ενημερωθεί για την πορεία ανάπτυξης υπηρεσιών από τον ΟΚΑΝΑ μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται στους πιο επιβαρυμένους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, συχνά με συνοδά προβλήματα υγείας και χωρίς ασφαλή στέγη, και αν ναι, ποιος ο λόγος καθυστέρησης και ο νέος προγραμματισμός;

3. Προτίθεται να ζητήσει δημόσιο απολογισμό από τον ΟΚΑΝΑ στο πρότυπο της Έκθεσης Λειτουργίας 2017-2018, στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά, διοικητικά και θεραπευτικά μεγέθη;

4. Ποιος είναι ο συνολικότερος στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τις εξαρτήσεις και, σε αυτό το πλαίσιο, ποιος ο ρόλος του ΟΚΑΝΑ;

Και παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών αναλυτικά όλα τα έγγραφα που αφορούν:

Στην επιλογή Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ και στα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι/ες συμπεριλαμβανομένων: σχετικών αποφάσεων ΔΣ, πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, απόφασης σύστασης επιτροπής αξιολόγησης, πρακτικών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων με αναλυτική μοριοδότηση προσόντων, βιογραφικών υποψηφίων και ό,τι άλλο σχετικό.

Στην πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 2014-2020 από τον ΟΚΑΝΑ όπως περιγράφονται  στην έγκριση σκοπιμότητας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: 72Ξ6465ΦΥΟ-5ΔΒ), πιθανές τροποποιήσεις έργων, πορεία διενέργειας προσλήψεων και ό,τι άλλο σχετικό.

Τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας δέχτηκε, σήμερα, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.  Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Μπουγιά Οσμανί συζήτησαν για την πρόοδο των διμερών σχέσεων μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, την κατάσταση στην περιοχή και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Η κυρία Σακελλαροπούλου σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εισέλθει σε μια νέα, παραγωγική περίοδο, γεγονός το οποίο πιστοποιείται και από την τακτική ανταλλαγή επαφών σε υψηλό επίπεδο. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε ολοένα και πιο στενή συνεργασία και σύμπραξη των δύο χωρών σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός αρωγός στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, πάντα βέβαια με γνώμονα τα κριτήρια αιρεσιμότητας που έχουν τεθεί και τον σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η πλήρης, συνεπής και καλόπιστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη τόσο για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις διμερείς μας σχέσεις.

 

Οσμανί: Οι διμερείς σχέσεις θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο

Ο κύριος Οσμανί, από την πλευρά του, ενημέρωσε την κυρία Σακελλαροπούλου για την πορεία εφαρμογής από τη χώρα του της Συμφωνίας των Πρεσπών και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Τόνισε, τέλος, ότι οι διμερείς μας σχέσεις θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεσμεύεται πλήρως για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης το οποίο απορρέει από τη Συμφωνία των δύο χωρών.

 

 

«Η γειτονική χώρα επιστρέφει στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Η ελληνική κυβέρνηση όπως απ την αρχή είχε διευκρινίσει προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με ειλικρινή και εποικοδομητική διάθεση προκειμένου να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που ταλανίζει τις διμερείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

 

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής μας και συνιστά δικαίωση των κυβερνητικών χειρισμών για πολλούς και σοβαρούς λόγους», τόνισε ο κ. Ταραντίλης. Και εξήγησε:

 

«Πρώτον: από την αρχή η Ελλάδα είχε συμπυκνώσει τη θέση της στη φράση που κατ' επανάληψη διατύπωσε ο πρωθυπουργός: σταματούν οι προκλήσεις αρχίζουν οι συζητήσεις. Κι είμαστε τώρα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Η Τουρκία έχει αποσύρει το Ορούτς Ρέις από τις περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και ζήτησε επανέναρξη των διερευνητικών επαφών οι οποίες όπως ανακοινώθηκε θα ξεκινήσουν στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου».

 

Οι διερευνητικές επαφές θα έχουν ως αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

 

Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ανέφερε:

 

«Δεύτερον: Ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών αποτελεί συνέχιση από το σημείο που διακόπηκαν τον Μάρτιο του 2016 και θα έχουν ως αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

 

Τρίτον: Στο τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα -αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας- προχώρησε σε συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Συμφώνησε, επίσης,

 

στην έναρξη διαβουλεύσεων με την Αλβανία για την από κοινού παραπομπή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

 

Τέταρτον: Στο ίδιο αυτό διάστημα η χώρα μας πέτυχε μια σειρά αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που υιοθετούν τις ελληνικές θέσεις, εκφράζουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο και στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι, σε περίπτωση που συνεχίσει την προκλητικότητα, θα υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση με οικονομικές συνέπειες.

 

Πέμπτον: Ασκώντας ενεργητική εξωτερική πολιτική η Ελλάδα πέτυχε, στο ίδιο διάστημα, ένα πλέγμα συμφωνιών με χώρες του Αραβικού κόσμου και της Ανατολικής Μεσογείου, που ενισχύουν την περιφερειακή της θέση.

 

Έκτον: Η κυβέρνηση προετοίμασε νόμο που ήδη συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα και προχωρά στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Διακηρύσσοντας ταυτόχρονα -όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου- ότι «επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

 

Έβδομον: Στο ίδιο αυτό διάστημα, η Κυβέρνηση ανέπτυξε δράσεις για την άμεση ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

 

Προχώρησε -ανάμεσα στα άλλα- σε συμφωνία για την αγορά μιας μοίρας 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» και το νομοσχέδιο που αφορά στην έγκρισή της ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή».

 

 

 

Όσον αφορά την πανδημία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας είναι πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Η πανδημία, ωστόσο, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και οι αποφάσεις για την αντιμετώπισή της δεν μπορεί παρά να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα».

 

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα στοιχεία και προχωρά βήμα-βήμα σε αποφάσεις, με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων.

 

Δεν βάζει σε καμιά ζυγαριά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά δεν αγνοεί τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα του εμπορίου, που έχει μπροστά του την περίοδο εκπτώσεων.

 

Αποφάσεις για το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται -μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων- και θα ανακοινώνονται κάθε Παρασκευή από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας».

 

Όπως είπε «Αυτό θα γίνει και αύριο». Και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση -λαμβάνοντας υπόψη και τα διαδραματιζόμενα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες- συνεχίζουμε την άμυνα απέναντι στην πανδημία και ταυτόχρονα εντείνουμε την αντεπίθεση, εφαρμόζοντας το σχέδιο «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό.

 

Πρόκειται για το πιο πολύπλοκο εγχείρημα που ανέλαβε ποτέ το ελληνικό Κράτος στον τομέα της υγείας και τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, μεθοδικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια.

 

Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί σε 146 Νοσοκομεία και σε πολλά από αυτά έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου».

 

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα στοιχεία και προχωρά βήμα-βήμα σε αποφάσεις, με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων

 

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Μέχρι χθες, είχαν εμβολιαστεί 65.005 άτομα, δηλαδή το 0,6% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα επιταχυνθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα με την παραλαβή περισσότερων εμβολίων, ώστε η συλλογική ανοσία να έχει επιτευχθεί το καλοκαίρι. Χθες παραλήφθηκαν οι πρώτες 8.000 δόσεις του εμβολίου Moderna».

 

Πρόσθεσε επίσης ότι «Παράλληλα, αυξάνονται οι δόσεις από την Pfizer και αναμένεται να προστεθούν τα εμβόλια από την AstraZeneca και την Johnson & Johnson.

 

Στο μεταξύ έχει τεθεί σε εφαρμογή από την περασμένη Δευτέρα η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συμπολιτών μας ηλικίας 85 και άνω ετών και ήδη έχουν πάρει σχετικό μήνυμα δεκάδες χιλιάδες και έχουν επιβεβαιωθεί 110.000 ραντεβού που θα ξεκινήσουν από τις 16 Ιανουαρίου. Πολίτες που θέλουν να αλλάξουν το ραντεβού μπορούν να το κάνουν έως και 72 ώρες πριν την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία.

 

Σημειώνεται ότι μετά το δεύτερο εμβόλιο θα χορηγείται στους εμβολιασμένους πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και αυτό -όπως εισηγείται ο πρωθυπουργός με επιστολές του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε.- είναι σημαντικό να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι -όπως τονίζει- ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των Κρατών-Μελών αλλά και σε τρίτες χώρες, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ισχύουν αυτή τη στιγμή», επεσήμανε ο κ. Ταραντίλης.

 

Σημαντικό, καινοτόμο, μεταρρυθμιστικό το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων

 

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νομοθετικό έργο επισημαίνοντας ότι «δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό, καινοτόμο, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει δύο μείζονος σημασίας δέσμες ρυθμίσεων.

 

Η πρώτη αφορά ρυθμίσεις που οριοθετούν τη σχέση των φοιτητών με το πανεπιστήμιο, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διάρκεια φοίτησης.

 

Η δεύτερη δέσμη αφορά ρυθμίσεις για τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο και αναβαθμίζει τη λειτουργία και την εικόνα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας. Συνιστά -με μια φράση- μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες και ανοίγει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματά μας τον δρόμο για την κορυφή που αξίζουν και μπορούν να κατακτήσουν χάρη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τους».

 

Δριμεία κριτική για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με το Τμήμα Παιδείας του κόμματος να μιλά για «αντιδημοκρατικό» νομοσχέδιο, «κατ΄επίφαση πρόσκληση σε διαβούλευση» και να ζητά την αποσύρσή του. Κάνει λόγο για νομοθετική κατασκευή μεθόδων αποκλεισμού από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, νομιμοποίηση μηχανισμών πειθάρχησης και αυταρχισμού σε βάρος της φοιτητικής νεολαίας, θεσμοθέτηση της κατηγοριοποίησης των ίδιων των Πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών.

 

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι οι διατάξεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε συνδυασμό με τον πολλαπλής και διαφοροποιημένης διαμόρφωσης συντελεστή για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ουσιαστικά «σχεδιάζουν ένα απέραντο ναρκοπέδιο που θα εγγυάται την αποτυχία των υποψηφίων για τα ΑΕΙ». Ένα νομοσχέδιο που «θα οργανώνει τον αποκλεισμό από τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και την εξώθηση στην εμπορευματοποιημένη προσφορά υπηρεσιών "εκπαίδευσης" από τα ιδιωτικά κολλέγια», όπου «δεν υπάρχει καμιά βάση εισαγωγής παρά μόνο η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων», ενώ σχολιάζει ότι «η όλη μεθόδευση σφραγίζεται με τον περιορισμό των επιλογών των υποψηφίων». Επιπλέον, το αρμόδιο Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «ουσιαστικό αποκλεισμό από την πρόσβαση στα ΑΕΙ υποψηφίων από τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) θεσμοθετώντας κοινή Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανάμεσα σε ημερήσια και εσπερινά σχολεία». Προσθέτει ότι δεν έχει κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο η ανάθεση στα ΑΕΙ του καθορισμού των συντελεστών που θα διαφοροποιούν τις βάσεις εισαγωγής ανά τμήμα.

 

Επιπλέον, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «"Πανεπιστήμιο" υβρίδιο εταιρείας και στρατοπέδου». «Αυτό που οι κυβερνώντες αποδεικνύουν είναι πως τα όποια περιθωριακά φαινόμενα αντιδημοκρατικών και εξουσιαστικών πρακτικών που ενίοτε συμβαίνουν είναι γι' αυτούς πηγή έμπνευσης», σχολιάζει, υποστηρίζοντας ότι με αιχμή την σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς, «η κυβέρνηση αποδεικνύει πως ο σκοπός είναι η αστυνόμευση αντί για την ενίσχυση της μορφωτικής αποστολής των ΑΕΙ». «Χίλιες θέσεις ειδικών φρουρών και άγνωστος αριθμός κατώτερων αξιωματικών της ΕΛΑΣ, αντί για διδάσκοντες ερευνητές, ειδικό προσωπικό διοικητικής υποστήριξης αποκαλύπτουν την ουσία της ακαδημαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει. Ακόμη, αναφέρει ότι η εισαγωγή ειδικού πειθαρχικού δικαίου αποκλειστικά για τους φοιτητές, με την ανάθεση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σε μονοπρόσωπα όργανα «είναι μια σκοταδιστική επιλογή που μόνο αναταραχή και διχασμό θα επιφέρει στο πανεπιστημιακό κλίμα», σε συνδυασμό με την προς καθιέρωση ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης.

 

Με την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε «μαχητική με όρους μαζικού κινήματος ακύρωση των αντιδραστικών σχεδίων της κυβέρνησης» για «συλλογική υπεράσπιση και ενίσχυση της Δημοκρατίας απέναντι σε κάθε μορφή σκοταδισμού καταστολής, απέναντι σε κάθε μεθόδευση αποκλεισμού των νέων από το μορφωτικό αγαθό».

 

 

 

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται το πρωί της Πέμπτης για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχεδίο του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας που αφορά τις συμβάσεις απόκτησης των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και της δεύτερης ανάγνωσή του στην Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

 

Υπερ του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25 ενώ το ΚΚΕ καταψήφισε.

 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος κλείνοντας τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής κάλεσε όσα ακόμα κόμματα αμφιλατεύονται, αύριο στην Ολομέλεια να ψηφίσουν το νομοσχέδιο καθώς πρόκειται για «ένα πραγματικά εμβληματικό εγχείρημα απότομης και δραματικής ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας και του συνολικού αποτρεπτικού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων». Ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε πως μια τέτοια ενίσχυση «είχε πολύ καιρό να συμβεί στην Ελλάδα» αλλά «συμβαίνει και μάλιστα με ασυνήθιστα ταχείς ρυθμούς, με πνεύμα σεβασμού και συμμόρφωσης και προς τη συνολική διαφάνεια και προς τη νομιμότητα, αλλά και προς την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας δεν απέφυγε να σχολιάσει τις επιφυλάξεις που κράτησαν και στη χθεσινή ψηφοφορία στην Επιτροπή της Βουλή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και το ΜέΡΑ 25, λέγοντας πως «δεν ξέρω εάν αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στην εξεύρεση ενός κίνητρου για να πείτε το "ναι" ή την επίκληση μιας δικαιολογίας για να πείτε το "όχι". Δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη (μέσα μου). Ελπίζω να ισχύει το πρώτο». Μάλιστα, ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δουν «τη μεγάλη εικόνα και να προτάξουν το δάσος απέναντι στο δέντρο ή στο κλαδί...» και πρόσθεσε πως «κατανοώ ότι είναι εύλογο να έχετε επιφυλάξεις, αλλά νομίζω ότι απαντήθηκαν οι περισσότερες» τόσο στις δύο ανοικτές συνεδριάσεις της Επιτροπής όσο και στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση που προηγήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας για τα απόρρητα μέρη αυτών των συμβάσεων.

 

Ο υπουργός απαντώντας στα επιχειρήματα του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Τσίπρα πως η σύμβαση αυτή θα έπρεπε να ήταν καλύτερη ανέφερε πως εδώ έχουμε μια σύμβαση αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης που «πάντα στη διαδικασία αυτή κάποιοι όροι γίνονται δεκτοί καθόλα, κάποιοι όροι γίνονται δεκτοί εν μέρει και κάποιοι όροι απορρίπτονται από το ένα ή το άλλο μέρος. Έτσι έγινε και εδώ πέρα». Επίσης, στην παρατήρηση του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Δημήτρη Βίτσα για το εάν η προμήθεια αυτή εκφεύγει του δημοσιονομικού πλαισίου των διαβεβαίωσε «να μην έχει καμία ανησυχία για το δημοσιονομικό κομμάτι», γιατί μεταξύ άλλων, στον προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι δαπάνες για την άμυνα και ασφαλώς μέρος αυτής της αύξησης είναι και αυτά που θα δαπανηθούν για την προμήθεια των Rafale.

 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, όμως, ξεκαθάρισε και μια «παρανόηση» που δημιουργήθηκε χθες σχετικά με τα όσα ανέφερε και παρουσιάστηκε πως «παίρνουμε 40 σύγχρονα μαχητικά μέχρι το 2025» λέγοντας πως «δεν είπα ακριβώς αυτό χθες. Είπα ότι στα πλαίσια τόσο της ισχύουσας όσο και της υπό έγκριση δομής δυνάμεων, προβλέπεται μεταξύ άλλων και η πρόσθεση 40 καινούργιων μαχητικών αεροσκαφών, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτής της προβλεπόμενης πρόσθεσης εντάσσεται και αυτή η προμήθεια των 18 Rafale. Δεν έχουμε συμφωνήσει, όμως, με καμία χώρα, με καμία εταιρεία, να αποκτήσουμε 40 καινούργια μαχητικά αεροσκάφη» και πρόσθεσε πως κάνει αυτή την αποσαφήνιση για να μην υπάρχουν «παράπονα από το Πολεμικό Ναυτικό. Διότι οι μεγάλες αποφάσεις μέχρι τώρα αφορούν ως επί το πλείστον την Πολεμική Αεροπορία. Οι μεγάλες αποφάσεις, όμως, που θα κληθούμε να λάβουμε μέσα στο τρέχον έτος, θα αφορούν τη βασική προμήθεια των τεσσάρων κυρίων μονάδων επιφανείας ομάδων κρούσης των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, ασφαλώς και τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων MEKO. Φυσικά έπεται συνέχεια, αφού ανάγκες υπάρχουν και στο Πολεμικό Ναυτικό και άλλες στην Πολεμική Αεροπορία, ασφαλώς και στο Στρατό Ξηράς και εντάσσονται, όπως σας είπα, στον ευρύτερο σχεδιασμό μας».

 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος σχολίασε και τις επικριτικές αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΑΒ στο εξοπλιστικό πρόγραμμα λέγοντας ότι «ασφαλώς και δεν αποκλείεται από τη διατύπωση της σύμβασης και νομίζω ότι αν προκύψει εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας, είναι κάτι που όλοι θα θέλαμε, και αυτό νομίζω θα προκύψει στην πορεία, όταν ενδεχομένως θα ανακύψει ζήτημα ανάθεσης υποκατασκευαστικού έργου σε ελληνικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή, όμως, έχουμε έναν κατασκευαστή, την εταιρεία Dassault, μοναδικό κατασκευαστή, και βάζω στην ίδια κατηγορία και τις άλλες δύο κατασκευάστριες εταιρείες, τη Thales και τη Safran και ως προς το σκέλος της προμήθειας, δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει, πλην όμως προβλέφθηκε η σχετική δυνατότητα στο γράμμα του νόμου. Η ενεργοποίηση της ΕΑΒ σε αυτό, ασφαλώς και θα ήταν ευχής έργο και πραγματικά επιθυμία δική μας». Ευχήθηκε, πάντως, η ΕΑΒ να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει καθώς το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας είναι ο πελάτης και μάλιστα ένας αρκετά δυσαρεστημένος πελάτης της ΕΑΒ με βάση το αποτέλεσμα όσον αφορά το οφειλόμενο έργο της προς την Πολεμική Αεροπορία, η οποία ως πελάτης είναι και συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της και πληρώνει προκαταβάλει για τα ανταλλακτικά και ό,τι ακόμα χρειάζεται για να έχει αεροπλάνα». Για μένα, είπε, «το 2021 θα είναι ένα κομβικό έτος για τη λειτουργία της ΕΑΒ, διότι εκτός των άλλων, θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει εις πέρας και το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 στην εκδοχή Viper. 10 με 12 αεροσκάφη θα μπουν στη γραμμή παραγωγής φέτος. Σε λίγες μέρες θα πετάξει το πρώτο Viper πλέον από την ΕΑΒ στην Αμερική, προκειμένου να υποστεί εκεί όλες τις δομικές παρεμβάσεις και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αρχίσει κανονικά να λειτουργεί η γραμμή παραγωγής, προκειμένου να μας προκύψουν και τα υπόλοιπα Viper, κατά το πρόγραμμα».

 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας απέρριψε και την κριτική της ειδικής αγορήτριας του ΜέΡΑ25, Σοφίας Σακοράφας ότι οι συμβάσεις αυτές εάν περνούσαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κατέπιπταν, λέγοντας πως εμείς έχουμε προβλέψει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου να τεθούν στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ενώ θα μπορούσαμε να τεθούμε εναντίον της προσφυγής στον προσυμβατικό αυτό έλεγχο, για να πάμε ακόμα πιο γρήγορα εμείς είπαμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος και νομιμότερος δρόμος.

 

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης από την δική του πλευρά κάλεσε αύριο στην Ολομέλεια όλα τα κόμματα να ψηφίσουν αυτό το ιστορικό νομοσχέδιο καθώς «διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον με την ουσιαστική ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει και το δημόσιο συμφέρον με τους διαφανείς όρους των συμβάσεων». Καθώς «οποιαδήποτε άλλη θέση «αντικατοπτρίζει» κομματικές εμμονές και αγκυλώσεις [...] Το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ευανάγνωστο και όποιος έχει ακόμα ενστάσεις επιλέγει να ακολουθήσει τη μοναξιά του μικροκομματικού «στενοσόκακου» και όχι την «πολύβουη λεωφόρο» του εθνικού συμφέροντος».

 

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας επισήμανε πως η αγορά των Rafale δια στόματος του πρωθυπουργού συνδέθηκε με μια αμοιβαία αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που θα μας προστάτευε στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αναταραχής στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα σε εμάς και τη γείτονα χώρα. Αυτό, όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις, έχει φύγει αυτήν τη στιγμή από το τραπέζι... Εμείς, είπε, «δεν τηρήσαμε μία αρνητική στάση για το θέμα των RAFALE, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας ήταν λίγο διαφορετικός και προέβλεπε άλλα πράγματα...» και τόνισε πως «η θετική μας στάση στην επιλογή των Rafale, είναι υπό τον όρο ότι δεν θα ανατραπεί ο στρατηγικός αμυντικός σχεδιασμός, ο οποίος υπήρχε». Το «ναι» στα Rafale από τη δική μας πλευρά, εξήγησε, είναι υπό τον όρο ότι δεν θα ανατραπεί ο σχεδιασμός αυτός» και υπογράμμισε πως «είμαστε κάτι παραπάνω από υπερθετικοί για τους εξοπλισμούς στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την εφαρμογή κανόνων, διαδικασιών και προτεραιοτήτων, που όλοι καλά γνωρίζουμε [...] ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός προβλέπει την εφαρμογή του δημοκρατικού ελέγχου επί των συμβάσεων μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής σε τέσσερα στάδια. Και επανέλαβε ορισμένες από τις αδυναμίες που θεωρεί ότι έχουν οι συμβάσεις αυτές λέγοντας πως αυτές είναι εξαιρετικά προβληματικές και θα έπρεπε να ήταν σε καλύτερο επίπεδο για να μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να πούμε το «ναι».

 

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου είπε πως από χθες «έχουμε τοποθετηθεί καθαρά για την, επί της αρχής, ψήφο με ένα «ναι» καθαρό, διότι η προμήθεια των RAFALE ενισχύει την αμυντική θωράκιση της χώρας, ενισχύει την άμυνα μας και, μάλιστα, σε μια περίοδο που υπήρξε κλιμάκωση της επιθετικότητας και, ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ένα μεγάλο κενό που υπήρξε από την επιβράδυνση των προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια και την έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού. 'Αρα, λοιπόν, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και καθαρό. Και επέμεινε στην ανάγκη εμπλοκής της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και στη συντήρηση και στην υποστήριξη των αεροσκαφών αυτών.

 

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης δήλωσε πως εμείς έχουμε τεκμηριώσει τη θέση καταψήφισης της προμήθειας και θα τοποθετηθούμε συνολικά και σφαιρικά στην Ολομέλεια αύριο.

 

Υπέρμαχος της προμήθειας των Rafale δήλωσε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης λέγοντας πως όλοι πρέπει να είμαστε θετικοί και μάλιστα πρότεινε πως θα πρέπει «κάθε φορά που κάνουμε μία αγορά, να είναι αγορά τύπου RAFALE. Σας το λέω αυτό, διότι έρχονται και οι αγορές των φρεγατών».

 

Επιφυλακτική και προβληματισμένη δήλωσε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα παρατηρώντας με λύπη πως «διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ακραία εκμετάλλευση της δεδομένης εθνικής ευαισθησίας του καθενός από εμάς, που θεωρείται ότι δίνει το δικαίωμα για πλήρη καταστρατήγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά, η κοινοβουλευτική διαδικασία διεξάγεται μόνο για τα προσχήματα. Συζητούμε για τρεις συμβάσεις, που περιλαμβάνουν όρους αντίθετους με την εθνική νομοθεσία [...]. Περιλαμβάνουν, επίσης, και όρους, που αντιτίθενται στην πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στις συμβάσεις με αντίστοιχο αντικείμενο [...] Εδώ, έχουμε ουσιαστικά συμβάσεις προσχώρησης. Και αυτό, δυστυχώς για εσάς, αλλά κυρίως για τη χώρα, σημαίνει πλήρη απουσία της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης».

 

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE